Próbna ewakuacja z pokazem gaśniczym

Próbna ewakuacja to nie tylko obowiązek wynikający z rozporządzenia !

ale również kluczowe narzędzie w procesie zarządzania bezpieczeństwem. Korzystając z naszego doświadczenia zdobytego w straży pożarnej podczas zdarzeń wymagających ewakuacji, nie tylko w przypadku pożarów, podkreślamy jej znaczenie. Próbna ewakuacja umożliwia sprawdzenie obowiązujących procedur ewakuacyjnych w budynku oraz wyciągnięcie wniosków z przeprowadzonego procesu. Stanowi ona nieoceniony element systemowego podejścia do zarządzania procesem ewakuacyjnym, umożliwiając identyfikację potencjalnych niedoskonałości i obszarów wymagających poprawy. Realizacja takich ćwiczeń pozwala nie tylko spełnić formalne wymogi rozporządzenia, ale przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników obiektu.

Zgodnie z § 17 Rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej:
  1. Właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.
  2. W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać – co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.
  3. W przypadku obiektu zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL II oraz w budynkach zakwaterowania osadzonych zlokalizowanych na terenach zakładów karnych i aresztów śledczych, zakres i obszar budynku objęty praktycznym sprawdzeniem organizacji i warunków ewakuacji musi być uzgodniony z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej.
  4. Właściciel lub zarządca obiektu powiadamia właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia działań, o których mowa w ust. 1, nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem.

Odkryj, co możemy Ci zaoferować w ramach próbnej ewakuacji !

PRZED PRÓBNĄ EWAKUACJĄ

separator red

Oferujemy kompleksową usługę przygotowania do próbnej ewakuacji, w tym opracowanie procedury ewakuacyjnej z wykorzystaniem systemu ’znakujesz – ewakuujesz’. Jeżeli dysponujesz już własną procedurą ewakuacyjną, zapewniamy specjalistyczne szkolenie dla Twoich kierowników ewakuacji, dostosowane do Twoich wytycznych. Dodatkowo, stworzymy dedykowany scenariusz ewakuacji. Na siedem dni przed planowaną próbną ewakuacją, dokonujemy niezbędnego zgłoszenia do Państwowej Straży Pożarnej (PSP), gwarantując pełną zgodność z wymogami prawnymi. Skorzystaj z naszej oferty i zwiększ bezpieczeństwo swojego obiektu dzięki profesjonalnie przygotowanej próbnej ewakuacji.

PODCZAS PRÓBNEJ EWAKUACJI

separator red

W dniu ewakuacji, wdrażamy wcześniej uzgodniony scenariusz i obserwujemy kierowników ewakuacji, ochronę, osoby funkcyjne. Na miejscu zbiórki prowadzimy pokaz gaśniczy z konkursami dla wszystkich uczestników.

PO PRÓBNEJ EWAKUACJI

separator red

Po zakończeniu ewakuacji razem z kierownikami ewakuacji dyskutujemy nad przebiegiem działań, spisujemy wnioski i poprawiamy procedury.

0 m2
Powierzchnia placu
0 V
Zasilanie
0 m
Odległość od gniazdka
0 m
Odległość od hydrantu
0 osób
Optymalna ilość osób podczas szkolenia
0 oddziały
Optymalny dojazd z każdej części Polski