Pomiary natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy

Podstawa prawna wykonywania pomiarów natężenia oświetlenia

W grudniu 2015 nasz specjalista dokonał pomiarów natężenia oświetlania na stanowiskach pracy biurowej w jednej z warszawskich firm. Pomiar oświetlenia wykonano wyznaczając siatkę pomiarową zgodnie z PN- EN 12464:1:2012 Światło i oświetlenie — Oświetlenie miejsc pracy — Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach , a sam pomiar zgodnie z normą PN 84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym.

Parametry pomiaru oświetlenia na stanowisku pracy

Mając na uwadze, że oświetlenie stanowiska pracy, ma na celu zapewnienie bardzo dobrych warunków wzrokowych do wykonania zadania, oraz zapewnienie bezpiecznych i komfortowych warunków pracy, dokonany pomiar dotyczył takich parametrów jak:

  • średnie natężenie oświetlenia (EA) dla obszaru zadania (OZ) mierzone w luksach (lx),
  • średnie natężenie oświetlenia (EA) dla obszaru bezpośredniego otoczenia (OBO) mierzone w luksach (lx),
  • równomierność oświetlenia, która jest iloczynem najniższego pomiaru z siatki wyznaczonej dla danego pola pomiaru, a średnim pomiarem natężenia w lx dla tego pola.

Przygotowanie stanowisk pracy do pomiaru oświetlenia

Przed przystąpieniem do pomiaru zalecone było uzupełnienie brakujących elementów świetlnych, oraz kompletne wyczyszczenie opraw oświetleniowych, których zabrudzenie przyczynia się do dużego spadku natężenia oświetlenia.

Protokół z pomiaru natężenia oświetlenia stanowisk pracy

Wyniki badań wykazały, że tylko część stanowisk spełniła warunki jakie przewidziała norma PN-EN 12464-1:2012. Nieprawidłowości dotyczyły takich parametrów jak: natężenie oświetlenia obszaru zadania, dla stanowiska pracy biurowej, gdzie minimalna średnia wartość natężenia wg. przywołanej normy wynosi min. EA = 500lx, a obliczony współczynnik równomierności min. Uo = 0,7.

W celu łatwiejszej identyfikacji mierzonych stanowisk pracy do protokołu zostały dołączone rzuty pomieszczeń biurowych.

W zaleceniach zasugerowano wymianę opraw oświetleniowych światła ogólnego na oprawy o większej wydajności , oraz podmianę „żarówek” w oświetleniu miejscowym biurek, również o większej wydajności świetlnej.

Pomiary natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy - sprzęt

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *