Próbna ewakuacja obiektu użyteczności publicznej (Starostwa) w Prudniku

W dniu 20.09.2017 r. została przeprowadzona próbna ewakuacja obiektu w Starostwie Powiatowym w Prudniku. Próbna ewakuacja obiektu miała na celu sprawdzenie funkcjonowanie procedur oraz reakcji pracowników na zagrożenia pożarowe.

Próbna ewakuacja obiektu użyteczności publicznej, w którym występuje ponad 50 osób musi być przeprowadzana raz na 2 lata. Oznacza to, że wszyscy użytkownicy budynku przebywający w tym czasie w obiekcie są zobowiązani wziąć udział w próbnej ewakuacji. Przeprowadzenie ewakuacji pozwala ocenić warunki organizacyjne bezpieczeństwa pożarowego budynku i  wyrabia wśród użytkowników obiektu prawidłowe nawyki i odruchy.

Nakaz wykonania próbnej ewakuacji wynika z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów §  17.Okresowe sprawdzanie organizacji i warunków ewakuacji.

Ćwiczenia są okazją do sprawdzenia prawidłowego funkcjonowania systemów przeciwpożarowych oraz obowiązujących procedur. Jest to szansa na sprawdzenie reakcji na alarm pożarowy ale i również przeszkolenie pracowników wyznaczonych do zwalczania pożarów oraz ewakuacji. Ujawnienie potencjalnych problemów podczas próbnej ewakuacji pozwala na wprowadzenie rozwiązań, które podczas prawdziwego alarmu wpłyną na realną poprawę bezpieczeństwa. Dlatego warto aby traktować tego rodzaju ćwiczenia jak realne zdarzenie.

Próbna ewakuacja obiektu użyteczności publicznej

Podczas próbnej ewakuacji w Starostwie było zaangażowane kierownictwo, specjalista ds. bhp oraz pracownicy wyznaczeni do prowadzenia ewakuacji. Próbna ewakuacja przebiegała pod nadzorem specjalistów z firmy BHP Życie. Próbna ewakuacja była podsumowaniem szkolenia prowadzonego przez firmę BHP Życie dla osób wyznaczonych do ewakuacji i zwalczania pożarów. Scenariusz ćwiczeń ewakuacyjnych zakładał pożar jednego z pomieszczeń na trzeciej kondygnacji.  Zgodnie ze scenariuszem próbna ewakuacja rozpoczęła się od alarmu. Pracownicy po usłyszeniu alarmu opuścili obiekt dwoma klatkami ewakuacyjnym i zebrali się w miejscu zbiórki.  Ćwiczenia ewakuacyjne zakończyły się złożeniem meldunku do przybyłego na miejsce dowódcy ze Straży Pożarnej.

Pamiętaj podczas ewakuacji !

Podczas ewakuacji należy pamiętać o kilku ważnych wskazówkach: przede wszystkim należy zachować spokój i nie panikować, na drogach ewakuacyjnych nie biegamy oraz nie poruszamy się w kierunku przeciwnym, nie wydłużamy drogi ewakuacji, należy ściśle podporządkować się poleceniom osób kierujących ewakuacją, należy pomóc osobą o ograniczonej możliwości poruszania się, być życzliwym i pomocnym, nie zastawiać i zamykać drzwi ewakuacyjnych oraz nie pozostawiać przedmiotów utrudniających ewakuację.

Zobacz nasz program próbnej ewakuacji z pokazem gaśniczym

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *