Próbne ewakuacje Prokuratury Generalnej

Firma BHP Życie przy ścisłej współpracy ze służbą BHP przeprowadziła szkolenia dla osób wyznaczonych do ewakuacji. Podczas 5 godzinnego szkolenia zostały przydzielone obowiązki kierowników poszczególnych stref ewakuacyjnych, na planach wskazano punkty newralgiczne, rozmieszono koordynatorów poszczególnych stref, wyznaczono kierownika miejsca zbiórki, wskazano miejsca problematyczne, omówiono sposób ogłoszenia alarmu oraz zadziałania systemów ppoż. ponadto przygotowano ochronę do zadań występujących podczas ewakuacji.

Psychologiczne aspekty ewakuacji

W drugiej części szkolenia podczas dwugodzinnych zajęć nasz psycholog omówił zagadnienia związane z kierowaniem tłumem, stresu związanego z ewakuacją, zachowania ludzi podczas ewakuacji. Przedstawiono technik przeciwdziałania panice, omówiono sposób wydawania poleceń i ogłaszania komunikatów w aspekcie zrozumienia komunikatu podczas sytuacji stresowych.

Próbne ewakuacje i zwalczanie pożarów - praktyczne szkolenia w Prokuraturze Generalnej

Zwalczanie pożarów

W trzeciej części szkolenia podczas zajęć praktycznych osoby wyznaczone do ewakuacji i zwalczania pożarów ćwiczyli następujące założenia:

  • Pożar cieczy na specjalnym symulatorze GFT – gaszenie przy pomocy gaśnic śniegowych.
  • Pożar rozdzielni elektrycznej i urządzeń elektrycznych – gaszenie przy pomocy gaśnic śniegowych.
  • Pożar kosza na śmieci – pulsacyjne podawanie środka gaśniczego przy pomocy gaśnic proszkowych.
  • Ewakuacja ze strefy zadymienia- zajęcia w komorze dymowej
  • Pożar samochodu – taktyka gaszenia samochodu przy pomocy GP 1
  • Duży pożar – działania zespołowe dowodzenie, wydawanie pleceń
  • Wybuch zbiornika pod ciśnieniem – w ramach pokazów w specjalnej klatce bezpieczeństwa wysadzamy zbiornik ciśnieniowy. Podczas demonstracji omówiono postępowanie z butlami z gazami palnymi.
  • Wyrzut oleju – zademonstrowaliśmy gaszenie oleju wodą, co w konsekwencji doprowadziło do wyrzutu. Podczas pokazu pokazaliśmy sposoby gaszenia oleju oraz postępowania w sytuacji takiego zagrożenia.
  • Hydrant 52 i 25 – uczestnicy szkolenia samodzielnie rozwijali hydranty podwali zarówno strumień zwarty, jaki i rozproszony.

Zwalczanie pożaru - szkolenia ppoż

Próbne ewakuacje

Dwa dni po szkoleniu osoby wyznaczone przeprowadziły próbną ewakuację. Ewakuowano ok. 250 osób z kilku stref, należy zaznaczyć, że osoby te pracowały zespołowo i wspomagały się nawzajem. Nasze szkolenie to nie tylko nauka, ale i budowanie zespołu odpowiedzialnego za podjęcie działań na wypadek pożaru.

Podstawa prawna ewakuacji

Zgodnie z § 17.1. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będącego jego stałymi użytkownikami, niezaklasyfikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV ( ZL IV – budynki mieszkalne), powinien, co najmniej raz na 2 lata przeprowadzić praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji całego obiektu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *