SZKOLENIA PPOŻ. WROCŁAW

SZKOLENIA PPOŻ. WROCŁAW

Tematem wiodącym szkolenia w siedzibie naszego klienta była ewakuacja oraz pożar urządzeń elektrycznych. Uczestnikami szkolenia ppoż. Wrocław w oddziałach naszego Klienta były osoby wyznaczone przez pracodawcę do prowadzenia ewakuacji i zwalczania pożarów.

Zajęcia teoretyczne podczas szkolenia ppoż. Wrocław

Szkolenie ppoż. rozpoczęło się od zajęć teoretycznych z koordynatorami na których to dowiedzieli się jak prowadzić ewakuację, jak kierować tłumem i jak przeciwdziałać panice. Koordynator ewakuacji ma niezmiernie trudne i odpowiedzialne zadanie. Od tego jak je wykona może zależeć ludzkie zdrowie i życie.W trakcie wykonywania procedury ewakuacyjnej jest on poddany presji ze strony współpracowników i przełożonych w chwili skłaniania ich do opuszczenia budynku. Tylko zdecydowane i asertywne działanie może pomóc w osiągnięciu zamierzonego celu. Osoba wyznaczona do takiego działania powinna się cechować opanowaniem, umiejętnością wydawania poleceń i umiejętnością działania w stresie i pod presją. Podczas szkolenia ppoż. Wrocław z Firmą BHP Życie, wyznaczeni pracownicy do prowadzenia ewakuacji zostali przygotowani i wyszkoleni jak wykonywać powierzone im obowiązki.

Próbna ewakuacja na zakończenie szkolenia ppoż. Wrocław

Po części teoretycznej została zorganizowana próbna ewakuacja i uczestnicy szkolenia ppoż. Wrocław mieli za zadanie w praktyce zastosować nabytą wiedzę. Alarm rozpoczął się od uruchomienia ROP (ręcznego ostrzegacza pożarowego) na II kondygnacji. Z sygnalizatorów akustycznych rozbiegł się alarm po całym obiekcie. Wyznaczeni pracownicy zaczęli realizować scenariusz ćwiczeń ewakuacyjnych szkolenia ppoż. Wrocław. Zadaniem koordynatorów było wyprowadzić osoby z obiektu , powiadomić o zagrożeniu straż pożarną. Koordynatorzy sukcesywnie , zgodnie z procedurą  sprawdzali wszystkie pomieszczenia, powiadamiając uczestników że następuje ewakuacja obiekt. Następnie kierowali ewakuowanych na drogi ewakuacyjne, do wyjścia ewakuacyjnego, aż do miejsca zbiórki.

W miejscu zbiórki do ewakuacji kierownik ewakuacji ustawił wszystkich ewakuowanych pracowników w dwuszeregu i sprawdził stan osobowy. Cały przebieg ćwiczeń obserwowali przybyli funkcjonariusze Straży pożarnej z zamiarem dokonania końcowej oceny przeprowadzonej próbnej ewakuacji. Po spisaniu protokołu. Strażacy ocenili przygotowanie pracowników i sposób prowadzenia ewakuacji obiektu na B. dobry. Co było Zwieńczeniem wysiłku i zaangażowania wszystkich uczestników szkolenia ppoż. Wrocław.

Praktyczne szkolenia ppoż. Wrocław

Po zakończeniu ewakuacji rozpoczęła się część praktyczna szkolenia ppoż. Wrocław. Tematem wiodącym było gaszenie urządzeń elektrycznych. Zaprezentowano uczestnikom działanie gaśnic proszkowych, śniegowych (w szczególności gaśnicy do gaszenia sprzętu komputerowego GSE) oraz gaśnic wodno-pianowych. Każdy z uczestników został przeszkolony, jak skutecznie podjąć działania gaśnicze przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego. Ponadto szkolenie zostało rozwinięte o koordynację działań gaśniczych i ewakuacyjnych. Koordynacja działań i intensywność podawania środka gaśniczego do intensywności spalania to kluczowe zagadnienia każdej akcji gaśniczej. Umiejętność użycia gaśnicy to za mało, pracownicy muszą wiedzieć jak zgasić pożar. A przede wszystkim koordynator musi umieć koordynować działania ewakuacyjne z działaniami gaśniczymi.

Jesteś zainteresowany profesjonalnymi szkoleniami praktycznymi ppoż. w twojej firmie skontaktuj się z BHP Życie.

Praktyczne szkolenie przeciwpożarowe

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *