Szkolenie wstępne BHP w Warszawie

W styczniu br. przeprowadziliśmy szkolenie wstępne w zakresie BHP. Szkolenie odbyło się u naszego klienta z branży marketingowej w Warszawie.

Program szkolenia wstępnego BHP

Dla naszego klienta przygotowaliśmy indywidualny program szkolenia zgodny z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Program szkolenia obejmował m.in.:

 • Prawa i obowiązki pracownika.
 • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze.
 • Ergonomia pracy.
 • Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru.
 • Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstępne BHP w Warszawie

Pierwsza pomoc w szkoleniu wstępnym BHP

Szkolenie wstępne z BHP wzbogacone zostało o praktyczne szkolenie z pierwszej pomocy. Ćwiczenia praktyczne odbyły się z wykorzystaniem fantomów do prowadzenia resuscytacji krążeniowo- oddechowej dla dorosłych, dzieci i niemowląt. Dodatkowo uczestnicy szkolenia korzystali z symulatora AED, w wariancie dla dorosłych jak i dla dzieci. Szkolenie z pierwszej pomocy prowadził Ratownik medyczny.

szkolenia wstepne

Szkolenia ppoż w szkoleniach wstępnych BHP

Szkolenie wstępne z BHP zawiera szkolenie z ochrony przeciwpożarowej. Nasz strażak podzielił się swoja wiedzą i doświadczeniem z uczestnikami szkolenia. Wskazał zagrożenia jakie mogą wystąpić w firmie omówił przyczyny pożaru oraz postępowanie przy ewakuacji i gaszeniu pożaru.

Szkolenie wstępne dla nowo zatrudnionych pracowników i nie tylko

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy szkolenie powinno być przeprowadzone dla nowozatrudnionych osób, stażystów, oraz praktykantów. Szkolenie powinno być przeprowadzone przed podjęciem obowiązków służbowych.

Parę słów na temat szkoleń wstępnych i okresowych BHP

Szkolenie wstępne BHP jest przeprowadzane w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje:

 1. szkolenie wstępne ogólne, zwane dalej „instruktażem ogólnym”.
  Instruktaż ogólny powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
 2. szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane dalej „instruktażem stanowiskowym”.
  Instruktaż stanowiskowy powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach.
  Odbycie instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego pracownik potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika.

Przed upływem 12 miesięcy, pracownik musi przejść szkolenie okresowe BHP,
które w zależności od charakteru stanowiska przeprowadzane jest zgodnie programem szczegółowym dla danej grupy zawodowej opracowanego zgodnie z wymogami ustawy.

Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Szkolenie okresowe odbywają: 

 1. osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści (co 5 lat);
 2. pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych (co 3 lata lub co 1 rok);
 3. pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji (co 5 lat);
 4. pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby (co 5 lat);
 5. pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni w pkt 1-4, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością (co 6 lat);

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *